Title of ... Description of .. VideoObject

Specialised treatment available in our clinic

Thursday, 14 February 2019 15:39

This year, we’ve added a new specialist to our team – the optometrist Mgr. Pavel Kříž, Ph.D. You can find  him in our clinic three days a week. He mainly deals with complicated diagnoses in patients whose results  show no sign of any medical eye problem, but nevertheless suffer from bad vision. He also works on cases when a doctor has found a medical problem, but the patient’s symptoms don’t quite match.

 

For example, at present, Mr. Kříž is specifically dealing with strabismus, i.e.squinting,  and double vision in adult patients, with high degrees of refractive defects – short-sightedness (worsened vision of distant objects), long-sightedness (worsened vision of close objects), and above with astigmatism. The latter occurs when the cornea has an uneven curve, which is not in the shape of a hemisphere but is deformed. As a result, the rays of light passing through the cornea are refracted differently and do not meet in a single point on the retina. This causes blurred and deformed vision.

 

 

In the optometrist’s surgery in our clinic, you can also make an appointment for an entrance functional assessment, where the specialist checks the presence of defects of latent binocular vision (that is hidden errors in the cooperation between the right and left eye causing problems in spatial perception). If the result is positive, the doctor then defines the type of defect and the method of treatment.

 

 

 

What are the signs that I should visit our specialist, Mr Kříž?

 

These are signs of so-called binocular vision defects:

 

 • Glasses or contact lenses do not improve your vision
 • You sometimes see better with glasses, and sometimes better without them
 • The doctor has not found any need to correct your vision sharpness with diopters, but you still can’t see see
 • You can’t tolerate multifocal glasses on repeated occasions (glasses which help both for long-sightedness and short-sightedness)
 • You sometimes squint
 • You have problems reading (you lose your place in a text, you miss out lines, you read slowly, you concentrate less, your understanding of the text becomes worse, or the sharpness of your vision varies)
 • You have the feeling that you are straining your eyes and they become tired quickly
 • You suffer from diplopia (double vision)

 

If you observe any of the above-mentioned symptoms, make an appointment immediately with our specialist, Mgr. Pavla Kříža, Ph.D.

 

Telephone: 043/401 26 00

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

If you would like to find out more about this issue, you can look forward to a long interview with Mr  Kříž which we will be publishing on our website.

 

Na našej klinike sa pán Kříž konkrétne venuje napríklad strabizmu, teda škúleniu a dvojitému videniu u dospelých pacientov či vysokému stupňu refrakčných vád – krátkozrakosti (zhoršené videnie do diaľky), ďalekozrakosti (zhoršené videnie do blízka), no najmä astigmatizmu. Ide o nerovnomerné zakrivenie rohovky, ktorá nemá pravidelný polguľovitý tvar ale je deformovaná. Kvôli tomu sa lúče svetla, prechádzajúce rohovkou, odlišne lámu a na sietnici sa nestretnú v jednom bode. Tým vzniká rozostrené a deformované videnie.

 

V ambulancii optometristu  na našej klinike si tiež môžete dohodnúť vstupné funkčné meranie, kde vás odborník vyšetrí na prítomnosť porúch latentného binokulárneho videnia (teda skrytých chýb v spolupráci medzi pravým a ľavým okom, spôsobujúcich problémy v priestorovom vnímaní). Ak bude nález pozitívny, doktor následne určí typ poruchy a spôsob liečby.

 

Aké sú prejavy, kvôli ktorým by ste mali zájsť za našim odborníkom pánom Křížom?

 

Sú to tzv. poruchy binokulárneho videnia:

 

 • Žiadne okuliare či šošovky vám nepomáhajú zlepšiť zrak
 • Občas vidíte lepšie s okuliarmi, inokedy zasa bez nich
 • Lekár vám nezistil potrebu korigovania zrakovej ostrosti dioptriami, no napriek tomu dobre nevidíte
 • Opakovane netolerujete multifokálne okuliare (okuliare, ktoré pomáhajú s krátkozrakosťou aj ďalekozrakosťou zároveň)
 • Občas škúlite
 • Máte problémy pri čítaní (strácate sa v texte, preskakujete riadky, čítate pomaly, menej sa sústredíte, zhoršuje sa porozumenie textu či kolíše ostrosť vášho zraku)
 • Cítite, že príliš namáhate oči a rýchlo sa vám unavia
 • Trápi vás diplopia (zdvojené videnie)

 

Ak pozorujete ktorýkoľvek zo spomenutých príznakov, objednajte sa na vyšetrenie u nášho špecialistu Mgr. Pavla Kříža, Ph.D. hneď teraz.

 

Tel. číslo: 043/401 26 00

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o problematike, môžete sa tešiť na  veľký rozhovor s pánom Křížom, ktorý uverejníme na našej stránke.

Additional Info

 • sdo_type: VideoObject
 • sdo_name: Title of ...
 • sdo_description: Description of ..
 • sdo_duration: PT1M33S
 • sdo_contentUrl: http://www.example.com/video123.flv
 • sdo_embedUrl: http://www.example.com/videoplayer.swf?video=123
 • sdo_interactionCount: 1
Rate this item
(0 votes)