Title of ... Description of .. VideoObject

Ochrana osobných údajov

Ďakujeme Vám za využívanie služieb nášho webu.

Služby poskytuje spoločnosť UVEA KLINIKA s.r.o., IČO 46723901 so sídlom na adrese: Zelená 10888/1A, 036 08 Martin, ktorá ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje (ďalej len „Prevádzkovateľ“), a to v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej aj len „GDPR“).

Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie bez potreby Vášho súhlasu:
 • spracúvanie na účely plnenia zmluvy a na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a na základe oprávnených záujmov

Vaše osobné údaje spracúvame na účely zdravotnej starostlivosti, na účely zmluvy uzatváranej s našou spoločnosťou, zdravotnou poisťovňou, za účelom evidencie v Nemocničnom informačnom systéme s cieľom rezervácie termínu pre Vaše vyšetrenie, či operáciu, pričom sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Pre tento účel je poskytnutie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je však nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej plnenie. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s Vami vôbec uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva.

Oprávneným záujmom Spoločnosti je:
 • Plnenie právnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písmeno c) všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov) v nadväznosti na zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.
 • Spracúvanie na účely ochrany majetku

Vaše osobné údaje spracúvame na účely ochrany majetku formou monitorovania kamerovým systémom verejných priestorov v bezprostrednej blízkosti vstupu do budovy a vo verejne prístupných vnútorných priestoroch budovy – vestibul, schodisko, čakáreň. Záznamy z kamerového systému uchovávame po dobu 7 dní. Po uplynutí tejto doby sú záznamy automaticky zmazané.

Spracúvanie s Vaším súhlasom.
 • Spracúvanie na marketingové účely a pre účely telefonického hovoru
 • Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie oznámení súvisiacich s poskytovaním našich služieb alebo keď chceme reagovať na Vaše oslovenie, keď sa nás na niečo pýtate.
 • Svojim klientom zasielame nepravidelné a príležitostné e-maily o novinkách
  • Zasielanie týchto e-mailov viete ľahko zrušiť kliknutím na link v päte e-mailu alebo tým, že nás o tom informujete e-mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
   Poskytnutý súhlas na marketingové účely je úplne dobrovoľný. Ak by bol súhlas udelený, môžete ho kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne, buď telefonicky na linke +421 43 401 2600, alebo mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo listom zaslaným na korešpondenčnú adresu UVEA Klinika, s.r.o., Zelená 10888/1A, 036 01 Martin
 • Realizáciou telefonického hovoru, ktorého celé trvanie je nahrávané a uchovávané, udeľujete súhlas Prevádzkovateľovi, aby v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov spracoval Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, dátum narodenia, telefónne číslo, mailová adresa, zdravotná poisťovňa.

V prípade, ak nesúhlasíte s vyhotovením zvukového záznamu, môžete po tomto upozornení o nahrávaní volania ukončiť telefonické spojenie. Váš súhlas s nahrávaním poskytujete začatím hovoru s UVEA KLINIKA, s.r.o..“

Kategórie spracúvaných osobných údajov.

Prevádzkovateľ môže spracúvať kategórie osobných údajov a to:

 • Identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, dátum narodenia, zdravotná poisťovňa)
 • Iné údaje - kontaktné údaje (číslo telefónu, e-mail)
 • Údaje týkajúce sa zdravia (lekárske správy)
Uchovávanie osobných údajov.

Prevádzkovateľ rešpektuje zásadu minimalizácie uchovávania osobných údajov. Zároveň sa na činnosť prevádzkovateľa vzťahujú osobitné predpisy, ktoré stanovujú dobu uchovávania niektorých údajov.

Aké sú vaše možnosti a práva
?

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategória príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácii, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účel spracovania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať.

Právo na obmedzenia spracúvania

Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali, máte právo na to,

 • aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia 
 umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., právo a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť údajov

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.

Právo namietať 

Ak by ste zistili alebo sa len domnievali, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

Jednotlivé práva môžete uplatniť u Prevádzkovateľa. a to zaslaním e-mailu na kontaktné údaje spoločnosti Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo listom zaslaným na korešpondenčnú adresu UVEA Klinika, s.r.o., Zelená 10888/1A, 036 01 Martin.

Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a môžu mať aj zmluvní partneri sprostredkovatelia (na základe zmluvy s prevádzkovateľom), môže ísť o zdravotné poisťovne, resp. iné osoby, ak to ukladajú právne predpisy alebo pre spoločnosti zabezpečujúce riadny chod činnosti prevádzkovateľa, a to najmä sprostredkovatelia zabezpečujúci IT služby, sprostredkovatelia poskytujúci poradenstvo a pod.

Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín.

Ďaľšie informácie

 • class: klinika
 • sdo_type: VideoObject
 • sdo_name: Title of ...
 • sdo_description: Description of ..
 • sdo_duration: PT1M33S
 • sdo_contentUrl: http://www.example.com/video123.flv
 • sdo_embedUrl: http://www.example.com/videoplayer.swf?video=123
 • sdo_interactionCount: 1

Aktuality a Blogy

 • Značky: 2024
  Zbavte sa okuliarov aj po päťdesiatke Zbavte sa okuliarov aj po päťdesiatke

  Ste vo veku približne 50+? Zahmlievajú sa vám okuliare alebo vás otravuje nosiť dennodenne okuliare alebo kontaktné šošovky? Starecká ďalekozrakosť je ochorenie, ktorému sa nevyhneme. Dobrou správou však je, že ho vieme vyriešiť. A to krátkym a bezbolestným operačným zákrokom.

 • Značky: 2024
  Príbeh pacientky Niny. Kajakárky, ktorá mala problém so zrakom Príbeh pacientky Niny. Kajakárky, ktorá mala problém so zrakom

  Nina je naša pacientka, ktorá pred niekoľkými rokmi podstúpila v UVEA laserovú operáciu očí. Je to športovkyňa telom i dušou a zrak je pre ňu, ako aj pre iných veľmi dôležitý „nástroj“. Nina je živým príkladom toho, ako môže operácia…

 • Značky: 2024
  Meranie zraku na základnej škole v Martine Meranie zraku na základnej škole v Martine

  Dňa 30.4. sme uskutočnili skríningové meranie krátkozrakosti na Evanjelickej spojenej škole v Martine. Na celom projekte sa podieľala UVEA klinika s Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine a taktiež s Univerzitnou nemocnicou v Martine.

viac aktualít