Title of ... Description of .. VideoObject

Ochrana osobných údajov

Ďakujeme Vám za využívanie služieb nášho webu.

Služby poskytuje spoločnosť UVEA KLINIKA s.r.o., IČO 46723901 so sídlom na adrese: Zelená 10888/1A, 036 08 Martin, ktorá ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje (ďalej len „Prevádzkovateľ“), a to v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej aj len „GDPR“).

Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie bez potreby Vášho súhlasu:
 • spracúvanie na účely plnenia zmluvy a na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a na základe oprávnených záujmov

Vaše osobné údaje spracúvame na účely zdravotnej starostlivosti, na účely zmluvy uzatváranej s našou spoločnosťou, zdravotnou poisťovňou, za účelom evidencie v Nemocničnom informačnom systéme s cieľom rezervácie termínu pre Vaše vyšetrenie, či operáciu, pričom sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Pre tento účel je poskytnutie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je však nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej plnenie. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s Vami vôbec uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva.

Oprávneným záujmom Spoločnosti je:
 • Plnenie právnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písmeno c) všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov) v nadväznosti na zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.
 • Spracúvanie na účely ochrany majetku

Vaše osobné údaje spracúvame na účely ochrany majetku formou monitorovania kamerovým systémom verejných priestorov v bezprostrednej blízkosti vstupu do budovy a vo verejne prístupných vnútorných priestoroch budovy – vestibul, schodisko, čakáreň. Záznamy z kamerového systému uchovávame po dobu 7 dní. Po uplynutí tejto doby sú záznamy automaticky zmazané.

Spracúvanie s Vaším súhlasom.
 • Spracúvanie na marketingové účely a pre účely telefonického hovoru
 • Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie oznámení súvisiacich s poskytovaním našich služieb alebo keď chceme reagovať na Vaše oslovenie, keď sa nás na niečo pýtate.
 • Svojim klientom zasielame nepravidelné a príležitostné e-maily o novinkách
  • Zasielanie týchto e-mailov viete ľahko zrušiť kliknutím na link v päte e-mailu alebo tým, že nás o tom informujete e-mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
   Poskytnutý súhlas na marketingové účely je úplne dobrovoľný. Ak by bol súhlas udelený, môžete ho kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne, buď telefonicky na linke +421 43 401 2600, alebo mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo listom zaslaným na korešpondenčnú adresu UVEA Klinika, s.r.o., Zelená 10888/1A, 036 01 Martin
 • Realizáciou telefonického hovoru, ktorého celé trvanie je nahrávané a uchovávané, udeľujete súhlas Prevádzkovateľovi, aby v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov spracoval Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, dátum narodenia, telefónne číslo, mailová adresa, zdravotná poisťovňa.

V prípade, ak nesúhlasíte s vyhotovením zvukového záznamu, môžete po tomto upozornení o nahrávaní volania ukončiť telefonické spojenie. Váš súhlas s nahrávaním poskytujete začatím hovoru s UVEA KLINIKA, s.r.o..“

Kategórie spracúvaných osobných údajov.

Prevádzkovateľ môže spracúvať kategórie osobných údajov a to:

 • Identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, dátum narodenia, zdravotná poisťovňa)
 • Iné údaje - kontaktné údaje (číslo telefónu, e-mail)
 • Údaje týkajúce sa zdravia (lekárske správy)
Uchovávanie osobných údajov.

Prevádzkovateľ rešpektuje zásadu minimalizácie uchovávania osobných údajov. Zároveň sa na činnosť prevádzkovateľa vzťahujú osobitné predpisy, ktoré stanovujú dobu uchovávania niektorých údajov.

Aké sú vaše možnosti a práva
?

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategória príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácii, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účel spracovania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať.

Právo na obmedzenia spracúvania

Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali, máte právo na to,

 • aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia 
 umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., právo a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť údajov

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.

Právo namietať 

Ak by ste zistili alebo sa len domnievali, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

Jednotlivé práva môžete uplatniť u Prevádzkovateľa. a to zaslaním e-mailu na kontaktné údaje spoločnosti Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo listom zaslaným na korešpondenčnú adresu UVEA Klinika, s.r.o., Zelená 10888/1A, 036 01 Martin.

Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a môžu mať aj zmluvní partneri sprostredkovatelia (na základe zmluvy s prevádzkovateľom), môže ísť o zdravotné poisťovne, resp. iné osoby, ak to ukladajú právne predpisy alebo pre spoločnosti zabezpečujúce riadny chod činnosti prevádzkovateľa, a to najmä sprostredkovatelia zabezpečujúci IT služby, sprostredkovatelia poskytujúci poradenstvo a pod.

Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín.

Ďaľšie informácie

 • class: klinika
 • sdo_type: VideoObject
 • sdo_name: Title of ...
 • sdo_description: Description of ..
 • sdo_duration: PT1M33S
 • sdo_contentUrl: http://www.example.com/video123.flv
 • sdo_embedUrl: http://www.example.com/videoplayer.swf?video=123
 • sdo_interactionCount: 1

Aktuality

 • Značky: 2021
  Rozširujeme ponuku biologických preparátov na liečbu ochorení sietnice Rozširujeme ponuku biologických preparátov na liečbu ochorení sietnice

  Na UVEA Mediklinik prichádza novinka v podobe rozšírenej ponuky dostupných liečiv pre závažné ochorenia sietnice. Ide o biologickú liečbu v podobe intravitreálne (vnútroočne) podávaných tzv. anti-VEGF látok.  Máme veľkú radosť, že práve UVEA sa stala aplikačným centrom pre tieto preparáty a dokáže svojim...

 • Značky: 2021
  Protipandemické opatrenia sa sprísnili, no podmienky na našej klinike zostávajú rovnaké. Protipandemické opatrenia sa sprísnili, no podmienky na našej klinike zostávajú rovnaké.

  Čakacie doby sa nepredĺžili V prípade mnohých diagnóz je kľúčový hlavne čas. Odkladať náročný zákrok alebo odborné vyšetrenie sa nevypláca. Mnohé zdravotnícke zariadenia, bohužiaľ, musia aktuálne odsúvať „menej dôležité“ zákroky na neskorší termín. My vieme, aké dôležité je začať riešiť...

 • Značky: 2021
  Výnimočná operácia Výnimočná operácia

  Stav a situácia niektorých pacientov býva komplikovaná, no v UVEA MEDIKLINIK sa vždy snažíme nájsť spôsob, ako vyriešiť ich neľahkú situáciu. Svedčí o tom aj nasledujúci príbeh pacienta Jána s komplikovaným zdravotným stavom, ktorému sme úspešne zoperovali šedý zákal oka.Ján k nám zavítal po tom, čo...

viac aktualít

Blogy

 • Značky: juraj halicka
  Supervýkonné a dokonale presné, také sú naše oči Supervýkonné a dokonale presné, také sú naše oči

  Oči sú jedným z najfascinujúcejších orgánov v našom tele. Zrak je hlavným zdrojom našich informácií a až 80 % spomienok pochádza zo zrakových vnemov. Poďme sa pozrieť na tento zložitý orgán bližšie.

 • Značky: juraj halicka
  Oko a omamné látky Oko a omamné látky

  Zdravá zrenica reaguje na zmeny prostredia zmenou veľkosti. V ľudskom oku to funguje podobne ako vo fotoaparáte, ktorého clona sa pri nedostatku svetla rozšíri a pri intenzívnom svetle naopak zúži. K rozšíreným alebo zúženým zreničkám dochádza reflexívne aj pri stresových situáciách, ale môžu byť za neho...

 • Značky: juraj halicka
  Ako sa náš zrak mení v priebehu života? Ako sa náš zrak mení v priebehu života?

  Zrak je náš najdôležitejší zmysel, ktorý sa vyvíja až niekoľko rokov – sprostredkúva nám až tri štvrtiny všetkých vnemov. Uvažovali ste však niekedy nad tým, či svet vidíte v detstve inak, ako v pokročilom veku?

viac blogov